• Radosław Czajkowski

Frankowicze – korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE)

W dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-260/18 dotyczący sporu Państwa Dziubak z Raiffeisen Bank International AG

Jest to bardzo istotne orzeczenie dla osób, które zaciągnęły kredyty indeksowane we frankach szwajcarskich. TSUE kolejny raz stanął po stronie konsumentów czyli kredytobiorców. Dzięki temu rosną szanse frankowiczów na wygraną w procesach z bankami. Dotyczy to szczególnie osób, w podobnej sytuacji.

Kredyt frankowy

Państwo Dziubak w 2008 roku zaciągnęli kredyt na 400 tys. zł, spłacili 220 tys. zł, jednak okazało się, że w wyniku różnic kursowych i zawartych w umowie kredytu klauzul, do spłaty pozostało im jeszcze 520 tys. zł. Dlatego po stwierdzeniu, że w umowie znajdowały się nieuczciwe zapisy tzw. klauzule abuzywne, a także braku gotowości ze strony banku do zawarcia ugody, postanowili wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Sąd zapytał Trybunału

Prowadzący sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie, miał wątpliwości w jaki sposób powinien ją rozstrzygnąć, w związku z tym zwrócił się z pytaniem do Trybunału w Luksemburgu. Polski sąd chciał upewnić się, czy po usunięciu nieuczciwych, niedozwolonych zapisów w umowie kredytowej będzie mógł je zastąpić przepisami polskiego prawa o charakterze ogólnym, wynikającymi z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Sąd chciał także ustalić czy prawo unijne pozwala mu na unieważnienie umowy. A chodziło o sytuację, gdy utrzymanie umowy, po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, mogłoby pociągać za sobą zmianę charakteru przedmiotu umowy w zakresie, w jakim odsetki nadal byłyby naliczane.

Rozstrzygnięcie TSUE

W wyroku z dnia 3 października 2019 r. (TSUE) stwierdził, że nieuczciwe warunki zawarte w umowach kredytowych przez działające w Polsce banki, nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Trybunał wypowiedział się również, iż dyrektywy unijne nie stoją na przeszkodzie, aby polskie sądy mogły unieważniać umowy kredytowe zawierające nieuczciwe zapisy. TSUE dał także wyraz swojej dbałości o prawa konsumentów-kredytobiorców. Stwierdził bowiem, że konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną, przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości, jeżeli nie zamierza korzystać z tej ochrony. Innymi słowy, sąd nie może stwierdzić nieważności umowy kredytu, jeżeli byłoby to niekorzystne dla kredytobiorcy.

Orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiąże inne sądy krajowe, które będą rozstrzygać podobne problemy. Dlatego na rozstrzygnięcie to będą mogły powoływać się inne osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Co wynika z tego wyroku?

- Sąd nie może zastąpić nieuczciwych warunków/zapisów umowy dotyczących różnic kursowych, w przypadku umów kredytu indeksowanego do waluty obcej, przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego,

- Sąd może stwierdzić nieważność umowy kredytu, z powodu zawartych w niej nieuczciwych warunków/zapisów,

- Sąd nie może unieważnić umowy kredytu, z powodu nieuczciwych warunków/zapisów, wbrew woli kredytobiorcy- konsumenta, tzn. jeśli rozwiązanie umowy było dla niego niekorzystne.7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie