• Radosław Czajkowski

NABYCIE WŁASNOŚCI BUDYNKÓWJakiś czas temu odwiedził mnie przedsiębiorca, który przedstawił poważny problem oraz gotowe w Jego rozumieniu rozwiązanie. Problemem była niepewność prowadzenia działalność na nieruchomości, która od około 40 lat była dzierżawiona od Miasta Stołecznego Warszawy (pierwotna umowa na 25 lat, następnie umowy wyłącznie roczne). Zgodnie z pierwotną umową przedsiębiorca uzyskał zgodę na zabudowanie nieruchomości na cele gospodarcze, co skutkowało wybudowaniem całkiem sporego kompleksu usługowego. Przedsiębiorca wielokrotnie zwracał się do Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o zawarcie dłuższej umowy dzierżawy, ale każdorazowo jego wniosek spotykał się z odmową.

Otrzymałem propozycję zlecenia w postaci złożenia wniosku o zasiedzenie nieruchomości. Zmuszony byłem jednak odmówić z uwagi na brak przesłanek do uzyskania własności w drodze zasiedzenia.

Występują dwie główne przesłanki w postaci okresu posiadania oraz charakteru posiadania. W tym przypadku, o ile nie ma wątpliwości w zakresie okresu posiadania 20 -letniego, a nawet 30-letniego, o tyle niestety na przeszkodzie stoi charakter posiadania. Zasiedzieć może bowiem wyłącznie posiadacz samoistny, natomiast przedsiębiorca przez cały okres dysponuje nieruchomością, jako posiadacz zależny. Różnica polega na tym, iż posiadacz samoistny włada nieruchomością, jak właściciel, natomiast posiadacz zależny włada nieruchomością wyłącznie w granicach wyznaczonych przez właściciela w ramach umowy użytkowania, zastawu, najmu, dzierżawy lub innego prawa.

Przedsiębiorca od początku władał nieruchomością w granicach określonych w umowie dzierżawy, budowa kompleksu wymagała zgody właściciela. Nigdy zatem nie uzyskał posiadania samoistnego, a zatem złożenie wniosku o zasiedzenie z góry skazane byłoby na porażkę.

Jednak oczywiste i powszechnie znane rozwiązania, jak wniosek o zasiedzenie nie są jedynymi dostępnymi instrumentami. Przypadek przedsiębiorcy wymagał skierowania żądania oddania nieruchomości w drodze umowy w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków, a w razie odmowy wszczęcia postępowania sądowego.

Rozwiązanie może nieoczywiste i powszechnie nieznane jednak, jak najbardziej skuteczne w takich przypadkach. W tym zakresie zlecenie oczywiście przyjąłem.9 wyświetlenia0 komentarz