• Radosław Czajkowski

Z DOŚWIADCZEŃ KANCELARII

Zaktualizowano: 5 mar 2020


Wygrana sprawa dotycząca naruszenia przez prasę dóbr osobistych wspólników spółki cywilnej

Spór powstał na tle publikacji w lokalnej gazecie cyklu artykułów dotyczących nieprawidłowości w rozporządzaniu majątkiem gminy przez władze miasta oraz należącą do miasta spółkę komunalną. Pozew przeciwko wydawcy gazety wnieśli przedsiębiorcy, wspólnicy spółki cywilnej, którzy nabyli od spółki komunalnej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Natomiast według publikacji prasowych, przy transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego doszło do nieprawidłowości i obchodzenia prawa.


Zdaniem Powodów, wspólników spółki cywilnej, publikacje te w rażący sposób naruszały ich dobra osobiste w postaci czci i renomy prowadzonej przez nich spółki. Dlatego w swoim pozwie żądali oni od Pozwanego wydawcy gazety:

• publikacji oświadczeń z przeprosinami za rażące naruszenie ich dóbr osobistych,

• usunięcia opublikowanych łącznie 20 artykułów wraz komentarzami z serwisów internetowych,

• orzeczenia bezterminowego zakazu publikacji przez Pozwanego informacji związanych z nabyciem przez Powodów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od spółki komunalnej,

• zasądzenia łącznie kwoty 60 tys. zł tytułem zadośćuczynienia,

• zasądzenia kwoty 40 tys. zł na cel społeczny.

W takich przypadkach ciężar dowodu spoczywa na Pozwanym, który musi udowodnić, że jego działania, w tym przypadku publikacje prasowe, nie były bezprawne.

Reprezentując Pozwanego, skutecznie udało się nam wykazać, iż wskazane w opublikowanych w artykułach fakty były prawdziwe, a przy ich ustalaniu zachowano staranność dziennikarską. W konsekwencji Sąd uznał, że działania Pozwanego wydawcy gazety nie były bezprawne.


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 20 grudnia 2017 r. – sygn. III C 591/17

Orzekający w I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił większość żądań Powodów. Pozwany został jednak zobowiązany do opublikowania oświadczenia z przeprosinami, za naruszenie dóbr osobistych poprzez sugerowanie, że Powodowie nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości „w tajemniczych, niejasnych okolicznościach, na niezwykle korzystnych, czy wyjątkowo preferencyjnych warunkach”. Wyrok co do zasady przyjmował charakter koncyliacyjny. Niemniej celem ochrony wolności prasy zdecydowaliśmy się składać apelację, w oparciu między innymi o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. sygn. akt: I CSK 419/15 „Prasa ma prawo do prezentacji zjawisk ocenianych jako naganne, może też wyrażać związane z tym negatywne oceny, w tym także w formie pytań i wątpliwości, jeśli opisywane zjawiska są ważne dla transparentności życia publicznego, budzą powszechne zainteresowanie, a ich przedstawianie leży w uzasadnionym interesie publicznym”.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2019 - sygn. VI ACa 252/18

Orzekający w II instancji Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji, a jednocześnie uznał zarzuty wniesionej przez nas apelacji za trafne. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż skutecznie wykazaliśmy brak bezprawności w działaniu Pozwanego. W konsekwencji Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji i oddalił powództwo w całości.

8 wyświetlenia0 komentarz